Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Thành phố vừa có kế hoạch về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, trong đó phấn đấu đến năm 2015 đưa mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (ICT-INDEX) của thành phố Cần Thơ đứng trong nhóm 10 địa phương cấp tỉnh đứng đầu toàn quốc. 

Theo kế hoạch này, vào năm 2015, 100% CBCC từ cấp thành phố đến cấp xã được trang bị máy tính đảm bảo cho việc sử dụng thường xuyên; 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 90% CBCC từ cấp thành phố đến cấp xã sử dụng thư điện tử thường xuyên cho công việc; 100% cơ quan nhà nước triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; 100% các quận, huyện và 60% Sở, Ban ngành triển khai phần mềm ứng dụng “một cửa” hiện đại; đồng thời, đảm đảm về điều kiện kỹ thuật để các cuộc họp của lãnh đạo thành phố với các cơ quan trung ương và các cơ quan trực thuộc thành phố có thể được thực hiện trên môi trường mạng.

Ngoài ra, đến năm 2015, các sở, ban ngành, UBND quận, huyện sẽ có trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin; đồng thời, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu ở mức độ 3; các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong các cơ quan Nhà nước được cung cấp từ các nhà cung cấp có uy tín, từng bước tiếp cận và đa dạng hóa sản phẩm nhằm giảm sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp ngoài địa phương theo quy định; ưu tiên ứng dụng các sản phẩm do các doanh nghiệp địa phương phát triển và các sản phẩm nguồn mở có chất lượng nhằm giảm tỷ lệ vi phạm và chi phí bản quyền.

Nguồn: Kế hoạch số 40/KH-UBND